[For English (Terms of delivery), please see below]

LEVERANSVILLKOR

Leveransavgifter

Leveranser inom Finland och Sverige ingår i priset.

Ifall leverans önskas till annat land, vänligen kontakta oss per telefon eller e-post (se kontaktuppgifter).


Leveranssätt

Leveranserna genomförs i samarbete med Itella och/eller PostNord. Produkterna sänds till det postkontor som är närmast beläget beställarens angivna adress.


Leveranstid

Leveranser inom Finland: 4-5 arbetsdagar.

Leveranser till Sverige: 6-7 arbetsdagar.


Avisering

När ert paket anländer till närmaste postkontor får ni en ankomstavisering från Itella/PostNord.


Ej utlösta paket

Ni har vanligtvis två veckor på er att hämta ert paket efter att det anlänt till ert utlämningsställe, annars returneras paketet till oss. För ej utlösta paket debiteras en avgift på 30,00 euro.


ÖVRIGA VILLKOR


Retur och byten

Ni har 14 dagars returrätt från och med det att produkten mottagits. Den produkt som önskas returneras eller bytas ska vara oanvänd och i ursprungsskick för att den erlagda köpesumman skall krediteras. När vi mottagit varan betalar Ohls Design tillbaka produktens köpesumma så fort som möjligt till angivet kontonummer.

Samtliga retur-/bytesleveransavgifter står kunden för. Detta oavsett köpesumman.

Vänligen meddela alltid Ohls Design per e-post eller telefon om kommande returer samt för att ta del av närmare information om hur ni ska gå tillväga.


Reklamation

Om paketet är skadat, gör genast vid varumottagandet en skadeanmälan till Itella/PostNord. Om ni märker att varorna skadats under transporten först då du öppnar paketet, gör en skadeanmälan till Itella/PostNord så fort som möjligt. Tag därefter kontakt med oss på ohlsdesign@gmail.com så kommer vi överens om hur produkten ersätts.


Personuppgifter

De uppgifter ni som kund ger Ohls Design används endast till att behandla era beställningar.


Kontaktuppgifter

Ohls Design

Leukusvägen 175

666 00 Vörå

Finland


ohlsdesign@gmail.com

tel. +358505532191

• • •

TERMS OF DELIVERY 

Delivery fee

Delivery within Finland and to Sweden is included in the price. 

If you wish a delivery to another country, please contact us on telephone or e-mail (see contact information)

 

Mode of delivery

The deliveries is carried out in cooperation with Itella and/or PostNord. The products is delivered to the post office closest situated to the customer.

 

Delivery time

Delivery within Finland: 4-5 workdays

Delivery to Sweden: 6-7 workdays

 

Notification

When your package arrives to the closest postal office you will receive a notice of arrival by Itella/PostNord.

 

Not collected packages

You normally have two weeks to collect your package after time of arrival (after it has arrived) from your office of delivery, otherwise the package will be returned to us. Not collected packages will be charged with a fee of 30,00 euro.

 

TERMS AND CONDITIONS

 

Return and exchange

You have 14 days right of withdraw from the date that you receive the product. The product that wishes to be returned or exchanged must be unused and in original condition in order to get your money back. When We received the product Ohls Design will pay you back as quick as possible to your bank account.

The customer pays for additional shipping fees for products exchanged or returned. This regardless of the purchase price. Please, always inform Ohls Design per e-mail or telephone about upcoming product returns and get closer information on how to go about it.


Complaint

If the package is damaged upon delivery, immediately report the damage to Itella/PostNord.

If you notice any damage on the product that was caused during shipping after opening the package, file a damage report to Itella/PostNord as soon as possible. Inform us thereafter at ohlsdesign@gmail.com so we can reach an agreement on how to replace the product.


Personal information

The information that you as customer give us at Ohls Design is used only to manage your purchase order.


Contact information

Ohls Design

Leukusvägen 175

666 00 Vörå

Finland

 

ohlsdesign@gmail.com

tel. +358505532191