[For English (General Terms and conditions), please see below]


Vänligen läs dessa villkor innan ni gör er beställning. I och med att ni gör er beställning godkänner ni villkoren och är också bundna till dem.

Hittar ni inte de svar ni söker? Tveka inte att kontakta oss!


KÖPVILLKOR

Beställning av produkter

Beställning sker genom webshopens köpkorg och blir efter betalning bekräftad till given e-postadress.

Det finns även möjlighet att köpa våra produkter direkt från vårt lager i Vörå. Ifall så önskas, vänligen kontakta oss per telefon eller e-post (se kontaktuppgifter).


Priser

Samtliga priser är i euro och inkluderar gällande moms (24%). En leveransavgift tillkommer varje beställning gjord via Ohls Designs webshop. För mer information, se rubriken ”Leveransavgifter”.


Produkterna samt leveranskostnaderna betalas i samband med beställningen.


Vid uppenbara mänskliga fel i inmatningen av priser och texter i webshopen förbehåller vi oss rätten att göra korrigeringar och informera kunden före leverans.


Garanti

Två års garanti gäller för fel som kan härledas till felaktig produktion. För att garantin ska vara giltig bör produkterna ha hanterats enligt standard och inte ha utsatts för större påfrestningar än vad som kan betraktas normalt. Läs rekommenderade skötselråd innan användning.

Kvitto gäller som garantibevis.


Betalningssätt

Alla beställningar betalas via Stripe. Stripe är ett tryggt och enkelt betalsystem för betalningar över internet (läs mer om Stripe längre ner). Det enda ni behöver göra är att fylla i era kontaktuppgifter samt kortuppgifter. Betalningslösningen stödjer VISA, Mastercard och American Express. Ingen kontoregistrering krävs.


En bekräftelse skickas till er per e-post när beställningen gjorts. Tänk på att vara noggrann när ni fyller i era uppgifter vid beställningen. Produkterna skickas till er 1-2 arbetsdagar efter att vi noterat att betalningen är gjord.


Ifall ni inte har ett debit- eller kreditkort kan ni även göra er beställning via e-post, i så fall behöver vi följande uppgifter från er:

Efter att vi mottagit er beställning skickar vi betalningsuppgifter till er via e-post. Produkterna skickas till er 1-2 arbetsdagar efter att vi noterat att betalningen är gjord.


Stripe är ett etablerat internationellt e-handelsföretag som erbjuder trygga tjänster för betalningar över internet. Att betala via Stripe är kostnadsfritt.

Läs gärna mer om Stripe här.


LEVERANSVILLKOR

Leveransavgifter

Leveranser inom Finland och Sverige ingår i priset.

Ifall leverans önskas till annat land, vänligen kontakta oss per telefon eller e-post (se kontaktuppgifter).


Leveranssätt

Leveranserna genomförs i samarbete med Itella och/eller PostNord. Produkterna sänds till det postkontor som är närmast beläget beställarens angivna adress.


Leveranstid

Leveranser inom Finland: 4-5 arbetsdagar.

Leveranser till Sverige: 6-7 arbetsdagar.


Avisering

När ert paket anländer till närmaste postkontor får ni en ankomstavisering från Itella/PostNord.


Ej utlösta paket

Ni har vanligtvis två veckor på er att hämta ert paket efter att det anlänt till ert utlämningsställe, annars returneras paketet till oss. För ej utlösta paket debiteras en avgift på 30,00 euro.


ÖVRIGA VILLKOR


Retur och byten

Ni har 14 dagars returrätt från och med det att produkten mottagits. Den produkt som önskas returneras eller bytas ska vara oanvänd och i ursprungsskick för att den erlagda köpesumman skall krediteras. När vi mottagit varan betalar Ohls Design tillbaka produktens köpesumma så fort som möjligt till angivet kontonummer.

Samtliga retur-/bytesleveransavgifter står kunden för. Detta oavsett köpesumman.

Vänligen meddela alltid Ohls Design per e-post eller telefon om kommande returer samt för att ta del av närmare information om hur ni ska gå tillväga.


Reklamation

Om paketet är skadat, gör genast vid varumottagandet en skadeanmälan till Itella/PostNord. Om ni märker att varorna skadats under transporten först då du öppnar paketet, gör en skadeanmälan till Itella/PostNord så fort som möjligt. Tag därefter kontakt med oss på ohlsdesign@gmail.com så kommer vi överens om hur produkten ersätts.


Personuppgifter

De uppgifter ni som kund ger Ohls Design används endast till att behandla era beställningar.


Kontaktuppgifter

Ohls Design

Leukusvägen 175

666 00 Vörå

Finland


e-post: ohlsdesign @ gmail.com

tel: +358505532191


• • •

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Please read the terms and conditions before you place your order. By placing your order you approve the terms and conditions and you are bound to them.

Can’t find the answer you’re looking for? Don’t hesitate to contact us!

 

PURCHASE CONDITIONS

Purchase order

The purchase order is done in the web store’s basket and is after payment confirmed to your e-mail address.

There is also the possibility to buy our product directly from our stock in Vörå. If this is prefered, please contact us on telephone or e-mail (see contact information).  

 

Prices

All of the prices are in euro and include VAT (24 %). A delivery fee is added to every purchase order placed in the Ohls design webshop. For more information, see the heading “Delivery fee” ("Leveransavgifter").

 

The products and delivery fees are paid when placing the purchase order.

 

We reserve the right to change obvious mistakes in pricing and information concerning terms, conditions and delivery found on our webshop and will contact you, the customer, before delivery.

 

Warranty

A two year warranty is given to faults that can be deduced to faulty production. In order for the warranty to be valid the product should be handled and used according to normal use and not have been put through any extraordinary strain. Read recommended care instructions before use. 

Receipt is valid as proof of warranty.

 

Payment method 

All orders are to be paid via Stripe. Stripe is a safe and user friendly payment system for payments over Internet (read about Stripe further down). All you have to do is fill out your contact information and account details. (Betalningslösning = Stripe) Stripe supports VISA, Mastercard and American Express. No registration of a account is needed.

 

A confirmation is sent to you via e-mail when your order has been placed. Please be careful filling out your contact information when placing an order. The product is sent to you 1-2 workdays after we’ve registered your payment.

 

In case you don’t have a debit- or credit card you can place your order via e-mail, in which case we need the following information from you:

After we have received your order we will send you a payment method to you via e-mail. The product is sent to you 1-2 workdays after we’ve registered your payment.

 

Stripe is an established international e-commerce company that offers safe payment solutions over the Internet. Using Stripe is free of charge. You can read more about Stripe here.


TERMS OF DELIVERY 

Delivery fee

Delivery within Finland and to Sweden is included in the price.

If you wish a delivery to another country, please contact us on telephone or e-mail (see contact information)

 

If you wish a delivery to another country, please contact us on telephone or e-mail (see contact information)

 

Mode of delivery

The deliveries is carried out in cooperation with Itella and/or PostNord. The products is delivered to the post office closest situated to the customer.

 

Delivery time

Delivery within Finland: 4-5 workdays

Delivery to Sweden: 6-7 workdays

 

Notification

When your package arrives to the closest postal office you will receive a notice of arrival by Itella/PostNord.

 

Not collected packages

You normally have two weeks to collect your package after time of arrival (after it has arrived) from your office of delivery, otherwise the package will be returned to us. Not collected packages will be charged with a fee of 30,00 euro.

 

TERMS AND CONDITIONS

 

Return and exchange

You have 14 days right of withdraw from the date that you receive the product. The product that wishes to be returned or exchanged must be unused and in original condition in order to get your money back. When We received the product Ohls Design will pay you back as quick as possible to your bank account.

The customer pays for additional shipping fees for products exchanged or returned. This regardless of the purchase price. Please, always inform Ohls Design per e-mail or telephone about upcoming product returns and get closer information on how to go about it.


Complaint

If the package is damaged upon delivery, immediately report the damage to Itella/PostNord.

If you notice any damage on the product that was caused during shipping after opening the package, file a damage report to Itella/PostNord as soon as possible. Inform us thereafter at ohlsdesign@gmail.com so we can reach an agreement on how to replace the product.


Personal information

The information that you as customer give us at Ohls Design is used only to manage your purchase order.


Contact information

Ohls Design

Leukusvägen 175

666 00 Vörå

Finland

 

e-mail: ohlsdesign @ gmail.com

phone: +358505532191